Ewangelickie Stowarzyszenie ?Maria-Marta? w Ustroniu zrzesza osoby niepełnosprawne,  ich rodziny i przyjaciół.

Początkiem działalności było zorganizowanie punktu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w styczniu 1998r. w domu parafialnym Parafii Ewangelicko ? Augsburskiej
w Ustroniu, Filiał Polana. W celu jeszcze lepszego otoczenia opieką ludzi słabych, potrzebujących wsparcia zostało powołane Stowarzyszenie. Dnia 11 grudnia 2001 r. organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku ? Białej i zaczęła działać jako Ewangelickie Stowarzyszenie ?Maria-Marta?
w Ustroniu.

Do nazwy stowarzyszenia zostały wpisane imiona dwóch biblijnych postaci: Marii
i Marty. Kobiety te są przedstawicielkami dwóch podstawowych kierunków chrześcijańskiej pobożności wynikającej ze słuchania Słowa Bożego. Chrześcijanin, który pragnie naśladować Chrystusa musi być stale
w społeczności Słowa i modlitwy ze swoim Panem. Wiara czynna w miłości zaś jest diakonią w praktycznym naśladowaniu Chrystusa.
Celami działalności Stowarzyszenia jest:

– udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym
– rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu
o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
– okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
– umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
– krzewienie gospodarności i etosu pracy
– inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
– wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
– samopomoc koleżeńska.
Obecnie stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii E-A w Ustroniu.

ECAL jest miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W ECAL znajdują się pracownie, które umożliwiają członkom stowarzyszenia oraz wszystkim zainteresowanym korzystanie z różnego rodzaju zajęć aktywizacyjnych.

Rodzaje zajęć:

  • Terapia zajęciowa, rękodzieło artystyczne w tym:
    fusing, ceramika, florystyka, decoupage, malowanie farbami witrażowymi i wiele innych
  • Zajęcia w pracowni  komputerowej
  • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
  • Zajęcia w pracowni stolarskiej i ceramicznej
  • Zajęcia kulinarne
  • Fizjoterapia w tym gimnastyka ogólnousprawniająca oraz masaże
  • Muzykoterapia
  • Prelekcje, spotkania, wycieczki